Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

AMAÇLAR

TED Üniversitesi, Mimarlık ve Kent Çalışmaları YL Programı

 • Mimarlık ve kent çalışma alanı konularına, araştırma alanlarına ve uygulama projelerine, akademik ve profesyonel iş yaşamlarında, eleştirel düşünce perspektifi içinde, disiplinlerarası bir açıklıkta ve yaratıcı biçimde bakabilmeyi, yenilikçi araştırmalar ve projeler üretebilir kılmayı amaçlar.
 • Entelektüel kapasitesini sürekli geliştirmeyi alışkanlık haline getiren, kuramla pratiği geçişken kılarken kavramlarla düşünebilen, evrensel etik ilkeleri benimsemiş uzmanlar yetiştirir.
 • Zaman-mekân odaklı yaklaşımla, geçmiş ve geleceği süreklilik içinde algılayıp değerlendirirken, mekânı da çok katmanlı biçimde, bileşenleriyle ele alabilen bir bakış açısı oluşturmak, program açısından temeldir.
 • Kuramsal, kavramsal ve tematik temelleri sağlam, yeni ve özgün problemler tanımlar; toplumsal meselelere duyarlı, teknolojiyi öne alarak yeni anlama ve bileşim yaratma potaları oluşturur.
 • Tasarım üzerinden araştırma ve araştırma üzerinden tasarım yaklaşımlarını eş düzeyde ve bir arada ele alır. İçerik ve sunumun etkileşim içinde yaratıcı temsil biçimleri üzerinden geliştirilmesini amaçlar. Başta medya sanatları olmak üzere, sanat ve teknoloji kesişiminde mekâna ve zamana dair farklı görme biçimleri kazandırır. 

 

PROGRAM ÇIKTILARI

TED Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları (Tezli) Yüksek Lisans Programı mezunları aşağıdaki kazanımları elde ederler:

 1. Bilgi temelinin kapsam ve içeriğini disiplinlerarası bir açıklıkta kurmak.
 2. Yaratıcı düşünce becerisine ve eleştirel bakış açısına sahip olmak.
 3. Tasarım pratiğini kuramsal bilgi temeli üzerinden analitik ve algoritmik biçimde geliştirebilmek.
 4. Bireysel olarak kendini ifade edebilmek ve takım içinde etkin iletişim kurabilmek.
 5. Yerin, mekânın, zamanın bilgisini bağlamsal olarak (yeniden) üretebilmek.
 6. Kavramlar üzerinden, ölçülebilir-karşılaştırılabilir verilere ve analizlere dayalı nitel ve nicel araştırmaları derinlemesine yapabilmek.
 7. Profesyonel ve etik sorumluluk göstermek.
 8. Akademik, mesleki ve profesyonel teknik, beceri ve araçları edinmek ve geliştirmek.
 9. Kendi çalışma alanında güncel artistik ve teknolojik yeniliklere açık kalarak farklı görme biçimleri edinmek.